Get Adobe Flash player

vogellijst

Rondom Haddebo zijn grote gebieden waar het hele jaar door vele soorten vogels tezien zijn.Niet alleen in het voorjaar, maar ook in het najaar verblijven takrijke soorten in de speciale vogelreservaten.In de Haddebo delta,op 300m afstand bevind zich een kraamkamer van de Kraanvogel,steen-vis en zeearend zijn vaak te zien in lucht in direckte omgeving.Uilen hoor je het hele jaar door.De buizert,grote zwarte spechten,sperwers, valken en de kiekendieven  zijn een normaal verschijnsel.

Graag willem we jullie onder deskundige leiding,of wanneer je zelf er op uit wil,  adviseren.

De volgende lijst is nog niet compleet maar er wordt hard aan gewerkt

Vogellijst van de regio

 

parelduiker- gavia arctica

fuut- podiceps cristatus

aalscholver -pholocrocorax carbo

roerdomp -botaurus stellaris

blauwe reiger- Ardea cinerea

wilde zwaan -Cygnus cygnus

grauwe gans -Anser anser

brandgans -branta canandensis

wilde eend- anas platyrhynchos

taling -anas strepera

staarteend- anas acuta

slobeend- anas clypeata

smient- anas penelope

zomertaling -anas crecca

wintertaling -anas querquedula

tafeleend- aythya ferina

kuifeend -aythya fuligula

brilduiker- bucephala clangula

kleine zaagbek -mergellus albellus

grote zaagbek- mergus merganser

zeearend -haliaeetus albicilla

visarend -pandion haliaetus

steenarend-aquila chrysaetos

bruine kiekendief- circus aeruginosus

blauwe kiekendief -circus cyaneus

Fjälvrak

buizerd -buteo buteo

wespendief -pernis apivorus

sperwer- accipiter nisus

havik- accipiter gentilis

Torenvalk- falco tinnunculus

slechtvalk -falco peregrinus

boomvalk -falco subbuteo

smelleken- falco columbarius

Korhoen -etrao urogallus

Orre -tetrao tetrix

Järpe -bonasa bonasia

fazant -phasanius colchicus

vattenrall- rallus aqautius

waterhoen- galliluna chloropus

meerkoet -fulica atra

strandpipare- charadrius dubius

strandpipare -charadrius hiaticula

ljungpipare- pluvialis apricaria

kievit -vanellus vanellus

myrsnäppa -limcola falcinellus

 

 

Broedvogels 2010 op ons terrein:

koolmees 2 paar , pimpelmees 2, bonte vliegenvanger 3, grauwe vliegenvanger 1 ,

winterkoning 2, kramsvogel 1, boomkruiper 1, boomklever 1 ,vink 2, middelste bonte specht 1 , witte kwikstaart 1, groenling 2, tjif tjaf 1 paar